معاونت تولید


 این معاونت متشكل از متخصصین تـراز اول در قالب تیم‌های متعدد مـدیریت پروژه و نیز هــمكاران شاغل در 19 دفتر فنی نیروگاه‌های گازی و سیكل تركیبی در داخل و خارج از كشـور و اسـتفاده از همكاری ماتـریسی طـراحان مجرب شاغل در معاونت مـهندسی شـركت در قالب دیسـیپلین‌های تخصصی، عهده‌دار طراحی و مدیریت پروژه‌ها است همچنین این شركت قابلیت استفاده از طراحی سه بعدی به عنوان یك ابزار مفید، جهت طراحی و نظارت بر كاركارگاهها ، هماهنگی و یكپارچه سازی با شركتهای گروه مپنا را دارد. معاونت تولید نیرو از 5 واحد به شرح ذیل تشكیل شده است:

  • مدیریت پروژه‌های نیروگاه‌های سیكل تركیبی و بخار، بازسازی و بازتوانی                 
  • مدیریت پروژه‌های نیروگاه‌های گازی و تاسیسات، آب و پساب                                                      
  • مدیریت پروژه‌های تولیدات پراكنده (شامل انرژی‌های نو: بادی، خورشیدی، زباله سوز و...)
  • گروه برنامه ریزی و پیشنهادات و نظارت بر یكپارچه سازی طراحی سه یعدی