معاونت پشتیبانی


معاونت پشتیبانی در شرکت موننکو ایران متشکل از 4 گروه به شرح زیر می باشد. همچنین نمایندگی دفتر اصفهان زیر مجموعه این معاونت می‌باشد.

  • مدیریت منابع انسانی: در این گروه کلیه امور مربوط به برنامه‌ریزی نیروی انسانی، آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان، اجرای نظرسنجی كاركنان و پروژه‌های بهبود منابع انسانی، سرپرستی منشی‌ها و مسئولین دفاتر، خدمات عمومی و رفاه شامل خدمات رفاهی، بیمه، امور مربوط به بلیط و ویزا و کارگزینی شامل امور مربوط به کارگزینی و پرسنلی صورت می‌پذیرد.
  • بخش توسعه ارتباطات: در این بخش کلیه فعالیت‌های مربوط به ارتقاء برند شرکت موننکو ایران، شبكه‌های اجتماعی، تهیه و چاپ نشریات درون و برون سازمانی، به روز رسانی محتوای وب سایت، نمایشگاه‌ها، هماهنگی تشریفات انجام می‌پذیرد.
  • امور مالی: در این فعالیت های مربوط به حسابداری مالی، حسابداری قیمت تمام شده، وصول مطالبات و حقوق و دستمزد انجام می گیرد. .
  • امور حقوقی و قراردادها: در این گروه کلیه فعالیت‌های مربوط به امور قراردادهای كارفرمایان، پیمانكاران، بازرگانی، خرید مطابق با آیین نامه معاملات و همچنین امور حقوقی صورت می‌پذیرد.