معاونت نفت و گاز


معاونت نفت و گاز شرکت موننكو ایران با دارا بودن گواهی‌نامه صلاحیت خدمات مشاوره از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در تخصـص‌های‌ "واحدهای پالایشگاه نفت، گاز و صنایع پتروشـیمی" و نیز تخصـص "خـطوط انتقال نفت و گاز" و با توجه به پتانسـیل و امـكانات سـخت‌افزاری و نرم‌افـزاری موجود و تجهیز و تكمیل آن مـتناسب با پروژه‌های بزرگ صـنایع فوق، خدمات طراحی، مهندسـی و مـشاوره را برای پروژه‌های متعددی دركشور ارائه نموده است. پروژه ها در معاونت نفت و گاز به چهار بخش كلی به شرح ذیل تقسیم می گردند:

  • پروژه های بالادستی و پالایشگاهی
  • پروژه های پتروشیمی
  • پروژه های تاسیسات جنبی، ابزار دقیق و اسکادا
  • پروژه های معدن