حضور مهندسین مشاور موننکو ایران در نشست برق اروپا در سال 2017 در وین

حضور مهندسین مشاور موننکو ایران در نشست برق اروپا در سال 2017 در وین

موننکو ایران در نشست برق اروپا در سال 2017، که در 6 تا 8 آذرماه سال جاري در وین - اتریش برگزار شد، حضور به همراه رساند. در اجلاس مذکور، آقای مهندس علیرضا شیرانی؛ مدیرعامل شرکت موننکو ایران به عنوان رئیس جلسه و خانم مهندس نگار نعمت اللهی؛ مدیر توسعه بازار بین​الملل به عنوان سخنران کلیدی، در خصوص انتقال موثرتر برق در سراسر جهان به بحث و مذاکره پرداختند.