عقد قرارداد " خدمات مشاوره تهیه و تدوین اسناد مناقصه و نظارت بر اجرای خرید ونصب مشعل های Low Nox نیروگاه حرارتی شازند "

 عقد قرارداد " خدمات مشاوره تهیه و تدوین اسناد مناقصه و نظارت بر اجرای خرید ونصب مشعل های Low Nox نیروگاه حرارتی شازند "

مهندسين مشاور موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مشاوره تهیه و تدوین اسناد مناقصه و نظارت بر اجرای خرید و نصب مشعل های Low Nox نیروگاه حرارتی شازند " به کارفرمایی شرکت تولید نیروی برق شازند گردید.