عقد قرارداد "خدمات مهندسی احداث پست 63/20 کیلوولت GIS گرگان 6"

عقد قرارداد "خدمات مهندسی احداث پست 63/20 کیلوولت GIS گرگان 6"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی احداث پست 63/20 کیلوولت GIS گرگان 6" به کارفرمایی شركت برق منطقه ای مازندران و گلستان گردید.
پست های فوق توزیع از مراکز مهم توزیع برق به مشترکین می باشند که با کاهش ولتاژ به سطوح توزیع (33 یا 20 کیلوولت)، انرژی مورد نیاز جهت مصارف صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی و خانگی را تأمین می کنند. با توجه به افزایش بار و تقاضای دریافت انرژی در استان گلستان و به منظور برآوردن تقاضای مشتركین بخش‌های تجاری، خانگی، صنعتی و كشاورزی، پروژه احداث پست 63/20 کیلوولت GIS گرگان 6 در دستورکار شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان قرار گرفت و در این راستا خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه مذکور به این مهندسین مشاور ابلاغ گردید.