مخابرات


فهرست پروژه های مخابرات
ردیف نام پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه کارفرما
1 خدمات مشاوره و نظارت عالیه و كارگاهی پروژه طراحی تفصیلی، تامین كالا و اجرای دیسپاچینگ ملی گاز ایران 1395 در دست انجام سراسر كشور شركت مهندسی و توسعه گاز ایران
2 خدمات مهندسی و طراحی زیر ساختهای FTTx و ICT شهر هوشمند كوثر یزد 1395 در دست انجام استان یزد موسسه كوثر یزد
3 تهیه طرح تجاری احداث زیرساخت فیبر نوری حریم جاده های كشور 1395 در دست انجام سراسر كشور گروه مپنا
4 The realization of a telecommunication architecture study throughout PAEW service area 1394 در دست انجام عمان عمان PAEW
5 ارائه خدمات مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات مخابرات و نظارت عالیه و كارگاهی بر اجرای نگهداری،تعمیرات، راهبری، بهره برداری، مهندسی خرید و پشتیبانی قطعات و تجهیزات مخابرات مجتمع بندری شهید رجایی 1394 در دست انجام هرمزگان اداره كل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
6 نظارت كارگاهی بر نصب PLC 1393 در دست انجام استان اصفهان برق منطقه ای اصفهان
7 خدمات مهندسی و مشاوره طرح جامع مخابراتی 1393 در دست انجام سراسر كشور جمهوری اسلامی ایران شركت راه آهن
8 تهیه، تدوین و بهروزرسانی پارامترها، شاخصها، روشهای اندازهگیری و پایش دستورالعملهای نظارت بر كیفیت سرویس و عملكرد اپراتورهای ثابت و سیار 1393 1394 تهران بزرگ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
9 خدمات مهندسی و مشاوره مدیریت مالی فاز دوم طرح فهام 1392 در دست انجام نقاط مختلف كشور سازمان بهره وری انرژی ایران
10 طراحی شبكه مخابرات و اسكادا مجتمعهای مس كرمان 1392 در دست انجام استان كرمان مس سرچشمه
11 تهیه طرح تجاری، استراتژی و طراحی Level High اپراتور چهارم FTTx ایران 1392 در دست انجام سراسر كشور شركت ایرانیان نت (اپراتور چهارم مخابرات كشور)
12 خدمات مهندسی و مشاوره زیرساخت مخابرات و ICT مجتمع فرهنگی، ورزشی، تفریحی و تجاری هزار و یك شهر 1392 در دست انجام تهران بزرگ شركت سرمایهگذاری ساختمانی عظام
13 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی مخابرات و اسكادای خط لوله ششم سراسری گاز كشور 1392 در دست انجام عسلویه تا اهواز شركت مهندسی و توسعه گاز ایران
14 خدمات مهندسی و نظارت بر ساخت و خرید تجهیزات جهت برقراری ارتباط مخابراتی طرح نیروگاه ها 1392 در دست انجام تهران بزرگ سازمان توسعه برق ایران
15 بررسی مشاركت گروه مپنا در پروژه شبكه دسترسی فیبرنوری اپراتور چهارم مخابرات كشور 1392 1393 تهران بزرگ گروه مپنا
16 خدمات نظارت عالیه بر اجرای مرحله اول پیادهسازی طرح كنتورهای هوشمند و مدیریت انرژی (فهام) 1391 در دست انجام نقاط مختلف كشور سازمان بهره وری انرژی ایران
17 خدمات مهندسی تدوین طرح جامع مخابراتی 1391 در دست انجام استانهای تهران و قم شركت برق منطقه ای تهران
18 خدمات مهندسی راهبری شبكه فیبرنوری 1391 در دست انجام استان یزد شركت برق منطقهای یزد
19 دامه خدمات نظارت كارگاهی تامین، نصب و راهاندازی تجهیزات مخابرات نوری صنعت برق 1391 1392 سراسر كشور سازمان توسعه برق ایران
20 نظارت بر ساخت و اجرای دكلهای مخابراتی پروژه سرخس/نكا/رشت 1390 1392 استانهای خراسان شمالی،مازندران و گیلان شركت انتقال گاز ایران
21 نظارت و مشاوره در تأسیس آزمایشگاه لینكهای مخابراتی صنعت برق 1390 در دست انجام تهران بزرگ شركت مدیریت شبكه برق ایران
22 خدمات مهندسی بازبینی طرح جامع فیبرنوری و برگزاری مناقصه خرید تجهیزات مخابرات نوری 1390 در دست انجام استانهای خوزستان و كهگیلویه و بویر احمد شركت برق منطقه ای خوزستان
23 خدمات مهندسی خرید كلیه تجهیزات مخابراتی پستهای هاشمی ارجان و بهبهان 1390 91/2 استانهای خوزستان و كهگیلویه و بویر احمد شركت برق منطقه ای خوزستان
24 خدمات مهندسی و طراحی مخابرات و اسكادای ادامه خط لوله هفتم سراسری گاز 1390 1392 استان سیستان و بلوچستان شركت انرژی گستر
25 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و كارگاهی تعمیر و نگهداری، نصب و راهاندازی و عملیات مخابراتی 1390 1391 تهران بزرگ شركت كنترل ترافیك تهران
26 خدمات مهندسی برگزاری مناقصه پیادهسازی مرحله دوم طرح فهام برای شرق كشور 1390 1391 استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی شركت برق منطقه ای خراسان
27 خدمات مهندسی برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانكار فاز اول طرح فراسامانه هوشمند اندازهگیری و مدیریت 27 انرژی (فهام) 1390 1391 استانهای تهران، البرز، خوزستان، بوشهر، زنجان و خراسان رضوی سازمان بهره وری انرژی ایران
28 خدمات مهندسی برقراری شبكه ارتباطات سراسری صنعت برق با استفاده از بیسیم ارتباطی رادیو ترانك در شرایط اضطراری و اعمال مدیریت بحران در چارچوب اقدامات پدافند غیرعامل 1389 1390 سراسر كشور شركت توانیر
29 طالعه، طراحی و نطارت كارگاهی احداث فیبرنوری خط 230 كیلوولت شازند-خرم آباد 1389 1390 شازند - خرم آباد شركت برق منطقه ای باختر
30 خدمات مهندسی بهینهسازی سیستمهای PLC برای خطوط 400 و 230 كیلوولت در سطح منطقه تحت پوشش دیپاچینگ منطقه مركزی اصفهان در سال 1388 1389 1390 استان اصفهان شركت برق منطقه ای باختر
31 خدمات مهندسی بازبینی طرح جامع فیبرنوری و برگزاری مناقصه خرید تجهیزات مخابرات نوری 1389 1391 استانهای تهران و قم شركت برق منطقه ای تهران
32 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی احداث، خرید تجهیزات و نصب و راهاندازی دو مركز اصلی و پشتیبان دیسپاچینگ ملی ایران 1389 در دست انجام سراسر كشور گروه مپنا
33 طراحی سیستم ارتباطی طرح ایمن سازی و كنترل شبكه و تأسیسات گاز تهران 1389 در دست انجام تهران بزرگ شركت گاز استان تهران
34 خدمات مهندسی فاز دوم پروژه احداث فیبرنوری 1389 1389 شهر تهران شركت توزیع برق تهران بزرگ
35 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی تامین، نصب و راهاندازی تجهیزات مخابرات نوری صنعت برق 1389 1391 سراسر كشور سازمان توسعه برق ایران
36 مطالعات طرح جامع و طراحی تأمین زیرساختهای ارتباطی طرح توسعه فرودگاه 1389 1391 فرودگاه بینالمللی مامخمینی (ره) وزارت راه و ترابری
37 خدمات مهندسی انتخاب سیستم DTS جهت ارتباط صوتی دیسپاچینگ فوق توزیع با ایستگاههای تحت پوشش مركز C-AOC 1389 1391 استان اصفهان شركت برق منطقهای اصفهان
38 خدمات مهندسی طراحی شبكه رادیویی 1389 1390 استان سیستان و بلوچستان شركت برق منطقهای سیستان و بلوچستان
39 خدمات مهندسی تكمیل طرح جامع مخابراتی فیبرنوری 1389 1391 استان مازندران شركت برق منطقهای مازندران
40 خدمات مهندسی بهینهسازی سیستمهای PLC برای خطوط 400 و 230 كیلوولت در سطح منطقه تحت پوشش دیپاچینگ منطقه مركزی اصفهان در سال 1389 1389 1392 استان اصفهان شركت برق منطقهای اصفهان
41 خدمات مهندسی برگزاری مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات مخابرات نوری آذربایجان 1388 1389 ستان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل شركت برق منطقه ای آذربایجان
42 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی ارتباط مخابراتی و دیسپاچینگ پست های یزد 1388 1390 استان یزد شركت برق منطقه ای یزد
43 خدمات مهندسی و نظارت بر پیاده سازی سیستم اندازه گیری هوشمند و تهیه مشخصات سیستم AMI و كنتور هوشمند ملی 1388 1391 سراسر كشور سازمان بهره وری انرژی ایران
44 خدمات مهندسی نظارت كارگاهی بر عملیات نصب و راه اندازی PLC رادیو ترانك و فیبرنوری 1388 1390 استان های خوزستان و كهگیلویه و بویر احمد شركت برق منطقه ای خوزستان
45 خدمات مشاوره مطالعات و طراحی جامع سیستم مخابراتی غرب كشور 1388 1390 غرب كشور شركت انتقال گاز ایران
46 خدمات مهندسی خرید تجهیزات اكتیو فیبرنوری 1388 1390 استانهای آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل شركت برق منطقهای آذربایجان
47 خدمات مهندسی خرید تجهیزات اكتیو فیبرنوری 1388 1391 ستانهای مازندران و گلستان شركت برق منطقهای مازندران
48 خدمات مشاوره ای طرح مطالعاتی شبكه فیبرنوری 1388 1390 استانهای تهران و قم شركت برق منطقه ای تهران
49 خدمات مهندسی بخش مخابراتی اتوماسیون پست های توزیع تهران بزرگ 1387 1388 استان تهران شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
50 خدمات مهندسی نظارت كارگاهی بر عملیات نصب و راه اندازی PLC رادیو ترانك و فیبرنوری 1387 1388 استان های خوزستان و كهگیلویه و بویر احمد شركت برق منطقه ای خوزستان
51 خدمات مهندسی تجهیز سیستم ثبت حوادث پستهای انتقال نیرو به GPS 1387 1389 سراسر كشور شركت مدیریت شبكه برق ایران
52 انجام مطالعاتكلی و نهایی شبكه مخابراتی در سطوح ولتاژ 400 ،230 و 60 كیلوولت 1387 1391 استانسیستان و بلوچستان شركت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
 53 خدمات مهندسی طرح جامع مخابراتی 1387 1388 استان سمنان شركت برق منطقه ای سمنان
54 خدمات مهندسی هماهنگ سازی طرح جامع فیبرنوری 1387 1388 استان های آذربایجان غربی،شرقی و اردبیل شركت برق منطقه ای آذربایجان
55 تحلیل و آسیب شناسی وضعیت اتصال 5800 مدرسه به شبكه ملی اینترنت و شبكه رشد 1387 1388 سراسر كشور شركت فناوری اطلاعات ایران
56 خدمات مهندسی جمع آوری اطلاعات سیستم ها و تجدید نظر در فركانس كانالهای مخابراتی 1387 1387 استان گیلان شركت برق منطقه ای گیلان
57 خدمات مهندسی طرح جامع شبكه مخابراتی 1387 1389 استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی شركت برق منطقه ای خراسان
58 خدمات مهندسی نظارت عالیه و كارگاهی بر خرید، نصب و راهاندازی كابل فیبرنوری 1387 1388 استان تهران شركت توزیع برق تهران بزرگ
59 خدمات مهندسی تهیه مشخصات فنی و اسناد مناقصه خرید مركز تلفن DTS دیسپاچینگ ملی 1387 1389 استان تهران شركت مدیریت شبكه برق ایران
60 خدمات مهندسی طراحی شبكه رادیویی و اخذ مجور فركانس 1387 1389 استان هرمزگان شركت توزیع برق هرمزگان
61 نظارت كارگاهی بر نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی دیسپاچینگ اراك 1386 1387 اراك شركت برق منطقه ای باختر
62 خدمات مهندسی و مشاوره نظارت بر خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات نوری صنعت برق ایران 1386 1388 سراسر كشور شركت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
63 خدمات مهندسی تهیه اسناد و برگزاری مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات اكتیو فیبر نوری 1386 1387 اراك و همدان شركت برق منطقه ای باختر
64 خدمات مهندسی امكان سنجی و ارائه طرح برقراری ارتباطات فیبرنوری 1386 88/06 استان تهران شركت توزیع برق تهران بزرگ
65 خدمات مهندسی نظارت كارگاهی پروژه خرید، نصب و راهاندازی تجهیزات فیبرنوری مراكز برق غرب 1386 1387 استان های كرمانشاه، ایلام و كردستان شركت برق منطقه ای غرب
66 خدمات مشاوره، تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر اجرای عملیات كابل كشی فیبر نوری تهران 1385 1386 استان تهران شركت برق منطقه ای تهران
67 قرارداد فروش نرم افزار تخصیص فركانس PLC شیراز 1385 1385 شیراز شركت برق منطقه ای فارس
68 طرح جامع شبكه مخابراتی و فیبرنوری 1385 1387 استان گیلان شركت برق منطقه ای گیلان
69 خدمات مهندسی و مشاوره خرید تجهیزات مخابراتی  (ترمینالهای پی ال سی و پروتكشن) 1385 1391 استانهای تهران و قم شركت برق منطقه ای تهران
70 انجام خدمات مهندسی تهیه اسناد و برگزاری مناقصه خرید ترمینالهای plc و پروتكشن 1385 1386 تهران سازمان توسعه برق ایران
71 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و كارگاهی بر نصب و راهاندازی تجهیزات فیبرنوری تهران 1384 1385 استان تهران شركت برق منطقه ای تهران
72 طرح جامع شبكه مخابراتی و فیبرنوری (بهمراه نظارت عالیه اجرای شبكههای فیبرنوری، رادیوترانك و PLC) 1384 1390 استان های خوزستان و كهگیلویه و بویر احمد شركت برق منطقه ای خوزستان
73 خدمات مهندسی طرح جامع شبكه مخابراتی و فیبرنوری برق تهران 1384 1388 استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی شركت برق منطقه ای خراسان
74 خدمات مهندسی طرح جامع شبكه مخابراتی و فیبرنوری 1384 1385 استان های كرمانشاه، ایلام و كردستان شركت برق منطقه ای غرب
75 خدمات مهندسی طرح جامع شبكه بیسیم 1384 1386 ستانهای كرمانشاه، ایلام و كردستان شركت برق منطقهای غرب
76 خدمات گزارش توجیهی طرح جامع شبكه فیبرنوری تهران (درخواست وام از بانك جهانی) 1384 1384 استان تهران شركت برق منطقه ای تهران
77 خدمات مهندسی ارتباطات (RDC ( مراكز فرعی دیسپاچینگ فوق توزیع با مركز اصلی 1383 85/12 استان تهران شركت برق منطقه ای تهران
78 نظارت كارگاهی بر نصب و راه اندازی تجهیزات نوری 1383 1384 استان تهران شركت برق منطقه ای تهران
79 خدمات مهندسی طرح ارتباطات مخابراتی پستهای فومن و سیاهكلده 1383 1384 استان گیلان شركت برق منطقه ای گیلان
80 خدمات مهندسی مناقصه طرح شبكه PLC 1383 1383 استان های آذربایجان غربی ، شرقی و اردبیل شركت برق منطقه ای آذربایجان
81 طرح مخابراتی تجهیزات رادیویی پست های جنوب یزد 1383 1385 استان یزد شركت برق منطقه ای یزد
82 خدمات مهندسی مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات نوری اترنت شهری مراكز8 گانه خراسان 1382 1383 استان خراسان شركت برق منطقه ای خراسان
83 خدمات مهندسی طرح جامع شبكه مخابراتی و فیبرنوری 1382 1383 استان های آذربایجان غربی ، شرقی و اردبیل شركت برق منطقه ای آذربایجان
84 خدمات مهندسی طرح جامع شبكه مخابراتی و فیبرنوری 1381 1382 استان آذربایجان ش شركت برق منطقه ای آذربایجان
85 خدمات مهندسی تهیه طرح جامع سیستم انتقال اطلاعات از طریق فیبرنوری 1381 1384 استان های تهران و قم شركت برق منطقه ای تهران
86 خدمات مهندسی طرح شبكه مخابراتی PLC 1381 1382 استان های كرمانشاه ، ایلام و كردستان شركت برق منطقه ای غرب
87 خدمات مهندسی نظارت عالیه بر خرید تجهیزات مخابراتی یزد 1380 1381 استان یزد شركت برق منطقه ای یزد
88 خدمات مهندسی نظارت كارگاهی بر نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی یزد 1380 1381 استان یزد شركت برق منطقه ای یزد