مراکز دیسپاچینگ و اتوماسیون


دیسپاچینگ و اتوماسیون
ردیف نام پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان کارفرما
1 مطالعات اتصال به شبكه پروژه امكانسنجی احداث نیروگاه سیكل تركیبی قم   1391 گروه مپنا
2 خدمات مشاوره جهت انجام خدمات مهندسی خرید، نصب و راه اندازی مراكز دیسپاچینگ فوق توزیع بوشهر و برازجان 1393 در دست انجام برق منطقهای فارس
3 خدمات مشاوره تعمیر و نگهداری دیسپاچینگ و مخابرات منطقه مركزی (اصفهان) 1392 1392  برق منطقهای اصفهان
4 خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت بر عملیات اجرایی پروژه اتاق كنترل دیسپاچینگ سد گاوشان 1392 1393 شركت آب منطقهای كرمانشاه
5 خدمات مشاوره ای در زمینه تدوین دستورالعملهای بهرهبرداری در دیسپاچینگهای توزیع 1392 1393 شركت توانیر
6 خدمات مهندسی احداث ساختمان دیسپاچینگ و بحران 1392 1393 برق منطقهای زنجان
7 خدمات مهندسی، مشاوره، طراحی پایه و نظارت عالیه و كارگاهی پروژه سیستم متمركز اتوماسیون، اسكادا و دیسپاچینگ برق مجتمع مس شهر بابك 1392  در دست انجام  شركت صنایع ملی مس ایران
8 خدمات مهندسی توسعه دیسپاچینگ فوق توزیع یزد 1392 1393 برق منطقهای یزد
9 خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم دیسپاچینگ آب سدهای استان كرمانشاه 1392 1393 شركت آب منطقهای كرمانشاه
10 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی نوسازی سیستم اسكادای مركز دیسپاچینگ AOC برق تهران و نرم افزارهای كاربردی مربوطه 1391 1393 شركت برق منطقهای تهران
11 خدمات مهندسی تدوین طرح جامع و دیسپاچینگ برق تهران 1391 در دست انجام شركت برق منطقهای تهران
12 خدمات مهندسی مشاور كارفرما برای پروژه طرح و ساخت خرید و نصب سیستم های مخابرات و اسكادای خط یك قطار شهری تبریز 1391 در دست انجام قطار شهری تبریز و حومه
13 خدمات مشاوره، مهندسی و طراحی سیستم اسكادای خط پنج مترو تهران 1391 در دست انجام شركت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو )
14 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی نوسازی سیستم اسكادای مركز دیسپاچینگ كرج و نرمافزارهای مربوطه 1390 در دست انجام شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
15 خدمات مهندسی برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانكار فاز اول فرسامانه هوشند اندازهگیری و مدیریت انرژی (فهام) 1390 1391 سازمان بهره وری انرژی ایران
16 خدمات مهندسی 20 دستگاه پایانه راه دور فارس 1390 1391 برق منطقه ای فارس
17 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی ارتباط مخابراتی و دیسپاچینگ پستهای یزد (بخش دیسپاچینگ) 1390 1391 برق منطقه ای یزد
18 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی نوسازی سیستم اسكادای مركز دیسپاچینگ كرج و نرمافزارهای مربوطه 1390 1392 برق منطقه ای تهران
19 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی احداث، خرید تجهیزات، نصب و راهاندازی دو مركز اصلی و پشتیبان دیسپاچینگ ملی) 1389 در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
20 خدمات مهندسی مشاور تعویض سیستم اسكادای مركز دیسپاچینگ تهرانپارس و مصلی به همراه 38 پایانه 1389 در دست انجام شركت برق منطقه ای تهران
21 خدمات مشاورهای مراكز دیسپاچینگ فوق توزیع مرودشت آباده كازرون استان بوشهر 1389 1389 برق منطقه ای فارس
22 خدمات مشاورهای تنظیم اسناد و برگزاری مناقصه و نظارت عالیه در نصب و راهاندازی مركز كنترل در دیسپاچینگ فوق توزیع نمایشگاه - شوش 1389 در دست انجام شركت برق منطقه ای تهران
23 خدمات مشاوره تهیه اسناد سرویس و نگهداری سیستم دیسپاچینگ و مخابرات شركت برق منطقهای یزد 1389 1390  برق منطقه ای یزد
24 خدمات مهندسی اسكادای پست یزد 2 1389 1391  برق منطقه ای یزد
25 خدمات مشاورهای مناقصه خرید پایانه راه دور 1389 1390 برق منطقه ای فارس
26 احداث، خرید تجهیزات نصب و راهاندازی دو مركز اصلی و پشتیبان دیسپاچینگ ملی كشور 1389 1392 شركت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران
27 انتخاب سیستم DTS جهت ارتباط صوتی دیسپاچینگ فوق توزیع با ایستگاههای تحت پوشش در مركز CAOC) استان اصفهان) 1389 1390 شركت برق منطقهای اصفهان
28 تنظیم اسناد و برگزاری مناقصه و نظارت عالیه در نصب و راهاندازی مركز كنترل در دیسپاچینگ فوق توزیع نمایشگاه - شوش 1389 1390  شركت برق منطقهای تهران
29 خدمات مشاوره تهیه اسناد سرویس و نگهداری سیستم دیسپاچینگ و مخابرات یزد 1389 1390 شركت برق منطقهای یزد
30 خدمات مهندسی اسكادای پست یزد 2 1389 1390 شركت برق منطقهای یزد
31 خدمات مشاوره مراكز دیسپاچینگ فوق توزیع مرودشت، آباده، كازرون و استان بوشهر 1389 1389 شركت برق منطقه ای فارس
32 خدمات مهندسی تعویض سیستم اسكادای مركز دیسپاچینگ تهران پارس و مصلی 1389 1390 شركت برق منطقهای تهران
33 خدمات مهندسی مراكز دیسپاچینگ منطقه شمالغرب (NWAOC (و فوق توزیع (RDC (تبریز 1388 1389  شركت برق منطقهای آذربایجان
34 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی ارتباط مخابراتی و دیسپاچینگ پستهای یزد 1388 1390 شركت برق منطقهای یزد
35 مطالعات اولیه احداث مراكز دیسپاچینگ ملی ایران 1387 1387  شركت مدیریت شبكه برق ایران 
36 خدمات مشاوره اتوماسیون پستهای توزیع تهران بزرگ 1387 1389  شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
37 خدمات نظارت كارگاهی تكمیل دیسپاچینگ فوق توزیع یزد 1387 1388 شركت برق منطقهای یزد
38 تطبیق طرح و نظارت بر اجرای پروژه مراكز دیسپاچینگ فوق توزیع RDC اردبیل و ارومیه 1387 1389  شركت برق منطقهای آذربایجان
39 ارسال اطلاعات ایستگاههای انتقال مازندران، گلستان و گیلان به مركز كنترل NAOC 1387 1389  شركت برق منطقهای مازندران
40 خدمات مهندسی تكمیل و راهاندازی طرح دیسپاچینگ فوق توزیع یزد 1386 1387 شركت برق منطقهای یزد
41 نظارت بر نصب، راهاندازی و تست تجهیزات سیستم اسكادا فوق توزیع استان مركزی 1386 1387  شركت برق منطقهای باختر
42 خدمات مهندسی طرح توسعه و تحویلگیریRTU مربوط به نیروگاه و پست نیروگاهی مسجدسلیمان 1386 1387  شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران
43 خدمات مهندسی تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه RDCهای اردبیل و ارومیه 1386 1387  شركت برق منطقهای آذربایجان
44 خدمات مهندسی و نظارت بر اتصال ایستگاههای انتقال DCS به مركز كنترل دیسپاچینگ شمال 1386 1387  شركت برق منطقهای مازندران
45 خدمات مهندسی و نظارت بر ارتقای مركز كنترل دیسپاچینگ منطقهای غرب (WAOC) 1386 1388 شركت برق منطقهای غرب
46 خدمات نظارت عالیه تحویل موقت سیستم اینترفیس استان مركزی 1386 1387 شركت برق منطقهای باختر
47 خدمات مهندسی و نظارت تطبیق طرح و نظارت بر اجرای دیسپاچینگهای فسا، لار و جهرم 1385 1387  شركت برق منطقهای فارس
48 تطبیق سیستم اینترفیس فوق توزیع مازندران جهت پستهای تحت پوشش 1385 1389  شركت برق منطقهای مازندران
49 خدمات نظارت كارگاهی اینترفیس اراك 1385 1385  شركت برق منطقهای باختر
50 بازبینی موارد قراردادی و تحویل موقت سیستم اینترفیس كرمانشاه 1385 1385 شركت برق منطقهای غرب
51 خدمات مهندسی اتوماسیون توزیع یزد 1384 1387 شركت توزیع نیروی برق استان یزد
52 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی اینترفیس آذربایجان 1384 1387  شركت برق منطقهای آذربایجان
53  خدمات مهندسی اتصال پستهای انتقال نیرو برق یزد به مركز دیسپاچینگ AOC كرمان 1384 1387 شركت برق منطقهای یزد
54 خدمات مهندسی دیسپاچینگ RDC لرستان 1384 1386  شركت برق منطقهای باختر
55 خدمات مهندسی اسكادا و اینترفیس پستهای زرین آباد و دشت عباس و DCS دهلران 1384 1386 شركت برق منطقهای غرب
56 تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه جهت دیسپاچینگهای فوق توزیع (RDC (تهران 1384 1386  شركت برق منطقهای تهران
57 خرید، نصب و راه اندازی مراكز دیسپاچینگ فوق توزیع فارس 1384 1385  شركت برق منطقهای فارس
58 خدمات مهندسی و نظارت بر اتصال ایستگاههای انتقال DCS به مركز كنترل دیسپاچینگ شمال 1384 1385  شركت برق منطقهای مازندران
59 نظارت عالیه بر RDC مركزی برق باختر 1383 1388 شركت برق منطقهای باختر
60 خدمات مهندسی توسعه سیستم مركز دیسپاچینگ منطقه ای (RDC (مازندران 1383 1384  شركت برق منطقهای مازندران
61 خدمات مهندسی تغییر سیستم اتوماسیون DCS هرمزگان 1383 1384  شركت برق منطقهای هرمزگان
62 نظارت كارگاهی دیسپاچینگ یزد 1383 1385 شركت برق منطقهای یزد
63 نظارت عالیه مرحله دوم اینترفیس آذربایجان 1383 1383 شركت برق منطقهای آذربایجان
64 خدمات مهندسی اتوماسیون كرمانشاه 1383 1385  شركت برق منطقهای غرب
65 خدمات مهندسی و نظارت بر اجرای اینترفیس و اسكادا دیسپاچینگ فوق توزیع زنجان 1382 1387  شركت برق منطقهای زنجان
66 خدمات مهندسی سیستم اینترفیس دیسپاچینگ فوق توزیع یزد 1382 1385  شركت برق منطقهای یزد
67 خدمات نظارت عالیه اتوماسیون شبكه توزیع تبریز و ارومیه 1382 1384  شركت برق منطقهای آذربایجان
68 نظارت كارگاهی سیستم اینترفیس استان مركزی 1382 1384  شركت برق منطقهای باختر
69 نظارت عالیه سیستم اینترفیس استان مركزی 1382 1385 شركت برق منطقهای باختر
70 رزیابی فنی اتوماسیون توزیع اصفهان 1382 1382  شركت توزیع نیروی برق استان اصفهان
71 خدمات نظارت كارگاهی دیسپاچینگ NAOC) استان مازندران) 1382 1384 شركت برق منطقهای مازندران
72 خدمات مهندسی و نظارت عالیه دیسپاچینگ فوق توزیع یزد 1382 1385 شركت برق منطقهای یزد
73 خدمات نظارت كارگاهی طرح مخابراتی NAOC) استان مازندران) 1382 1383  شركت برق منطقهای مازندران
74 خدمات نظارت كارگاهی تست و راه اندازی دیسپاچینگ منطقه ای غرب 1382 1383 شركت برق منطقهای غرب
75 تطبیق طرح دیسپاچینگ سمنان 1381 1383 شركت برق منطقهای سمنان
76 امكان سنجی و تهیه اسناد مناقصه اتوماسیون توزیع اصفهان 1381 1382  شركت توزیع نیروی برق اصفهان
77 خدمات نظارت عالیه دیسپاچینگ فوق توزیع سمنان 1381 1383 شركت برق منطقهای سمنان
78 تهیه اسناد طرح اتوماسیون مركز تهران و ارزیابی سیستم موجود 1381 1382 شركت توزیع نیروی برق تهران مركز
79 امكانسنجی و تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه اینترفیس دیسپاچینگ برق باختر 1380 1382  شركت برق منطقهای باختر
80 امكانسنجی و تهیه اسناد مناقصه دیسپاچینگ یزد 1380 1382 شركت برق منطقهای یزد
81 امكانسنجی، تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه دیسپاچینگ RDC زنجان 1380 1381  شركت برق منطقه ای زنجان
82 برگزاری مناقصه و ارزیابی دیسپاچینگ RDC سمنان 1380 1380  شركت برق منطقهای سمنان
83 خدمات نظارت كارگاهی سیستم اینترفیس NAOC) استان مازندران) 1380 1382  شركت برق منطقهای مازندران
84 امكانسنجی طرح اتوماسیون استان تهران 1379 1379  شركت توزیع نیروی برق تهران مركز
85 امكانسنجی و تهیه اسناد مناقصه دیسپاچینگ RDC آذربایجان 1379 1380  شركت برق منطقهای آذربایجان
86 خدمات مهندسی اسكادا و اینترفیس پست 63kv زیمآور و نیما 1379 1383 شركت برق منطقهای مازندران
87 ارزیابی اینترفیس دیسپاچینگ تهران 1378 1379  شركت برق منطقهای تهران
88 خدمات مهندسی دیسپاچینگ تهران 1378 1380  شركت برق منطقهای تهران
89 خدمات نظارت عالیه SAOC فارس 1378 1379 شركت برق منطقهای فارس
90 خدمات ارزیابی دیسپاچینگ كرج 1378 1379  شركت برق منطقهای تهران
91 خدمات نظارت عالیه دیسپاچینگ منطقه ای شمال NAOC مرحله سوم 1378 1383  شركت برق منطقهای مازندران
92 تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و نظارت عالیه اینترفیس دیسپاچینگ NAOC) استان مازندران) 1378 1379 شركت برق منطقهای مازندران
93 ارزیابی و برگزاری مناقصه SAOC دیسپاچینگ فارس 1377 1377 شركت برق منطقهای فارس
94 خدمات نظارت عالیه مراكز شمال غرب و مركز دیسپاچینگ تهران 1377 1379 شركت برق منطقهای تهران
95 خدمات نظارت بر خرید تجهیزات PLC فارس 1377 1377  شركت برق منطقهای فارس
96 بررسی و ارزیابی سیستم دیسپاچینگ حصار مهتر 1377 1377  شركت برق منطقهای تهران
97 خدمات نظارت عالیه دیسپاچینگ ساری 1377 1379 شركت برق منطقهای مازندران
98 خدمات مهندسی مارشالینگ اراك 1377 1378  شركت برق منطقهای باختر
99 برگزاری مناقصه RDC دیسپاچینگ مازندران 1376 1378  شركت برق منطقهای مازندران
100 برگزاری مناقصه NAOC دیسپاچینگ مازندران 1376 1376 شركت برق منطقهای مازندران
101 ارزیابی مراكز شمال غرب و مركز دیسپاچینگ تهران 1376 1377  شركت برق منطقهای تهران
102 خدمات نظارت عالیه مراكز جنوب و جنوب شرق دیسپاچینگ تهران 1376 1378  شركت برق منطقهای تهران
103 امكانسنجی طرح و تهیه اسناد مناقصه دیسپاچینگ سمنان 1376 1377 شركت برق منطقهای سمنان
104 ارزیابی مراكز جنوب و جنوب شرق دیسپاچینگ تهران 1375 1376 شركت برق منطقهای تهران