عقد قرارداد " انجام مطالعات پدافند غیرعامل بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور (ایرانشهر)"

عقد قرارداد " انجام مطالعات پدافند غیرعامل بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور (ایرانشهر)"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "انجام مطالعات پدافند غیرعامل بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور (ایرانشهر)" به کارفرمایی شركت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گردید.
پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که بکارگیری آنها مستلزم استفاده از جنگ افزار نبوده اما اجرای آنها موجب جلوگیری از حمله احتمالی دشمن شده یا تلفات و خسارت های ناشی از تهاجم دشمن را کاهش می دهند. استفاده از شیوه های دفاع غیرعامل که اساساً متکی بر فلسفه دفاع مؤثر است، مستلزم استفاده از فن آوری های نوین و توانمندی های خاص سلاح های تهاجمی و نیز مواد و مصالح و شیوه های روزآمد مقابله با آنها می باشد. اهداف اصلی پدافند غیرعامل بر محافظت از نیروی انسانی و تأسیسات حیاتی کشور متمرکز می باشد. از موارد مهم در این زمینه سیستم توزیع برق و نیروگاه ها بوده که بـكـارگیری اقـدامات پدافنـد غیرعامل در تأسیسات نیروگاهی و برق رسانی به منظور افزایش بازدارندگی، كاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی و تداوم فعالیـت هـای انسانی، ضروری است.