عقد قرارداد "خدمات مهندسی و طراحی تفصیلی پست 66/20 کیلوولت نقش رستم "

 عقد قرارداد "خدمات مهندسی و طراحی تفصیلی پست 66/20 کیلوولت نقش رستم "

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی و طراحی تفصیلی پست 66/20 کیلوولت نقش رستم" به کارفرمایی برق منطقه ای فارس گردید.
هدف از انجام این پروژه، تأمین برق استانهای فارس و بوشهر جهت رفاه عمومی و بهبود اوضاع اقتصادی منطقه است. در همین راستا شركت برق منطقه ای فارس اقدام بر احداث پست 66/20 کیلوولت نقش رستم نموده که بخشی از عواید آن به شرح زیر میباشد:
- بهبود سطح ولتاژ در استان های فوق الذکر
- كاهش افت ولتاژ در شبكه‌های منطقه‌ای
- دسترسی به نیروی برق با كیفیت قابل قبول در منطقه
- تأمین برق لازم برای پروژه‌های زیربنایی صنعتی و معدنی در منطقه
- تأمین برق لازم برای مصارف كشاورزی و مسكونی در منطقه
- ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در كل منطقه با فراهم كردن اتصال برق برای صنایع جدید و دیگر بخش‌ها
- كاهش افت ولتاژ شبكه محلی