برگزاری کمپین روز بدون خودرو در مهندسین مشاور موننکو ایران

برگزاری کمپین روز بدون خودرو در مهندسین مشاور موننکو ایران

در تاریخ 2 اردیبهشت ماه سال جاری، موننکو ایران همزمان با روز جهانی زمین پاک هم راستا با اهداف توسعه پایدار، مسئولیت های اجتماعی و سیستم مدیریت یکپارچه از لحاظ جنبههای زیست محیطی و بهداشت شغلی اقدام به برگزاری کمپین بدون خودرو نمود.
در همین راستا، کارکنان این مهندسین مشاور با ثبت مشارکت خود در سامانه کمپین، عدم استفاده از خودروهای شخصی در قالب پیمایش دوچرخه‌سواران، پیاده‌روی و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در روز بدون خودرو تعهد خود را نسبت به حفظ محیط زیست بیش از پیش نمایان ساختند.