اخذ گواهی نامه صلاحیت ارائه خدمات مشاوره و مهندسی در عمان

اخذ گواهی نامه صلاحیت ارائه خدمات مشاوره و مهندسی در عمان

 شرکت موننکو موفق به اخذ گواهی نامه صلاحیت ارائه خدمات مشاوره و مهندسی در عمان جهت پروژه های سطح ولتاژی توزیع برق گردید.