سامان‌دهی ساختار صنعت عرضه‌ برق ایران


 عنوان پروژه: سامان‌دهی ساختار صنعت عرضه‌ برق ایران
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1391
کارفرما: شركت توانیر
کارفرمای اصلی: شركت توانیر
محل اجرا: ایران - تهران
شرح خدمات:
ارزیابی وضعیت حال حاضر صنعت عرضه‌ برق كشور، بررسی تجارب كشورهای مختلف از طریق مطالعه ساختار صنعت عرضه برق در آن كشورها، تدوین برنامه‌ استراتژیك صنعت عرضه‌ برق ایران، پیشنهاد مدل مناسب برای ساختار عرضه برق ایران، پیشنهاد مسیر گذار به مدل پیشنهادی
توضیحات کامل:

 

از زمانی كه شركت توانیر یگانه‌ تولیدكننده، انتقال‌دهنده و توزیع‌كننده نیروی برق در كشور بوده است تاكنون كه شاهد بازار برق رقابتی در كشور هستیم، تغییرات نهادی و سازمانی متفاوت و متعددی در ساختار صنعت عرضه‌ برق كشور به وقوع پیوسته است. تغییرات دامنه‌داری كه در صنعت عرضه‌ برق ایران به‌ وقوع پیوسته‌اند این نیاز را كه صنعت عرضه‌ی برق كشور با دیدگاهی كل‌نگرانه مورد سازمان‌دهی مجدد قرار بگیرد ضروری ساخته است. این ضرورت ناشی از عوامل مختلفی است كه به برخی از آن‌ها در زیر اشاره می‌رود:
1- عدم انسجام و شفاف بودن روابط سازمانی میان نهادهای ایجاد شده؛
2- عدم پیاده‌سازی كامل طرح‌های مربوط به تجدیدساختار؛
3- عدم بازتاب یافتن تغییرات رخ داده شده در اسناد و مقررات از جمله اساسنامه شركت‌ها؛
4- تكالیف قانونی جدید مبنی‌بر جدایی وظایف حاكمیتی از تصدی؛
5- تكالیف قانونی جدید مبنی‌بر واگذاری برخی از شركت‌های دولتی؛
6- ضرورت ایجاد سازوكارهای نظارتی مستقل و كارا بر عملكرد شركت‌های مورد واگذاری؛
7- تكالیف قانونی جدید مبنی‌بر كسب بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای توسعه صنعت عرضه برق براساس مشاركت بخش خصوصی؛
8- وجود اختلاف و تعارض دیدگاه بین نهادهای متولی بهره‌برداری و برنامه‌ریزی شبكه برق كشور و لزوم مرتفع نمودن این موضوع؛
9- وجود شركت‌هایی با ماهیت دوگانه‌‌ عملیاتی و پشتیبانی؛
موارد فوق همگی شرایطی را ایجاد كرده‌اند كه صنعت عرضه برق كشور از لحاظ استحكام و انسجام نهادی و مقرراتی در وضعیت پایدار و قابل اتكایی نباشد. قرار گرفتن صنعت عرضه‌ برق كشور در موقعیت پایدار نیازمند بازتعریف حوزه‌های مختلف عملكردی در این صنعت است به‌گونه‌ای كه ضمن لحاظ كردن تكالیف قانونی، آسیبی به منطق عملیاتی و بازرگانی صنعت عرضه‌ برق نیز وارد نشود.