پروژه كاربرد ادوات FACTS


 عنوان پروژه: پروژه كاربرد ادوات FACTS
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1390
کارفرما: شركت توانیر
کارفرمای اصلی: شركت توانیر
محل اجرا: شبكه سراسری 230 و 400 كیلوولت برق ایران
شرح خدمات:
مدل‌سازی شبكه، مطالعات پخش بار و پایداری، شناسایی نقاط ضعیف شبكه، مكان‌یابی FACTS و مطالعات، شبكه، ارزیابی اقتصادی و فنی
توضیحات کامل:


    كاربرد كنترل‌كننده‌های مدرن در شبكه انتقال ایران
    بهبود بهره‌برداری از شبكه در حالت استاتیك
    بهبود پایداری شبكه
    جایگزینی برای سرمایه‌گذاری جهت توسعه شبكه انتقال