مطالعات جامع شبكه تولید، انتقال، و فوق‌توزیع تحت پوشش برق منطقه‌ای تهران طی سال‌های 1393 لغایت 1403


 عنوان پروژه: مطالعات جامع شبكه تولید، انتقال، و فوق‌توزیع تحت پوشش برق منطقه‌ای تهران طی سال‌های 1393 لغایت 1403
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1392
کارفرما: شركت برق منطقه‌ای تهران
کارفرمای اصلی: شركت برق منطقه‌ای تهران
محل اجرا: تهران - ایران
شرح خدمات:
پیش‌بینی بار برای بازه 1393 الی 1403، طرح توسعه تولید، طرح توسعه انتقال و فوق توزیع، ارزیابی فن‌آوری‌های جدید استفاده شده جهت ارتقاء شبكه
توضیحات کامل:


با عنایت به گستردگی شبكه تحت پوشش برق منطقه‌ای تهران، رشد بار شبكه، حساسیت خاص آن بخصوص  در تهران و قم به لحاظ موقعیت‌های ویژه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تبعات جبران‌ناپذیری ناشی از اعمال خاموشی‌های خواسته یا ناخواسته و مواردی از این دست لزوم انجام مطالعات برنامه‌ریزی جامع شبكه برق منطقه‌ای تهران را امری مهم و ضروری می‌سازد.
با انجام این پروژه ضمن برنامه‌ریزی توسعه شبكه كه منجر به افزایش قابلیت اطمینان و بهبود شرایط بهره‌برداری خواهد شد، ویژگی‌ها و زمان نیاز به تجهیزات جدید (نیروگاه‌ها، خطوط و پست‌های جدید) تعیین می‌شود به گونه‌ای كه با حفظ كفایت و قیود، حداقل هزینه تهیه و نصب به شبكه تحمیل شود.