مدیریت رزرو بهره‌برداری در شبكه‌های MIS و Dhofar


 عنوان پروژه: مدیریت رزرو بهره‌برداری در شبكه‌های MIS و Dhofar
تاریخ شروع: 1394
تاریخ پایان: 1397
کارفرما: شركت انتقال برق عمان (OETC)
محل اجرا: عمان
توضیحات کامل:

همانطور که می​دانیم، شبکه‌های قدرت بایستی در تمام لحظات مقدار قابل قبولی از رزرو بهره‌برداری را دارا باشند. از طرفی بایستی سطح مناسبی از قابلیت اطمینان سیستم در هر لحظه را تضمین نموده و از سویی دیگر، بهره‌برداری مناسبی از لحاظ اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

شبکه انتقال برق عمان از دو شبکه مجزای MIS و Dhofar تشكیل شده است. هدف از انجام این پروژه، تعیین و مدیریت بهینه رزرو بهره­‌برداری در شبكه­‌های تشكیل دهنده OETC با رعایت قیود فنی و ملاحظات اقتصادی بوده كه تحت سناریوهای زیر انجام می‌پذیرد:


    تعیین رزرو بهره​برداری بهینه در سیستم‌های MIS وDhofar  به صورت مجزا
    تعیین رزرو بهره​برداری بهینه برای سیستم‌های MIS وDhofar  به صورت متصل به‌یكدیگر از طریق PDO
    تعیین رزرو بهره​برداری بهینه در سیستم‌های MIS وDhofar  به صورت همزمان با در نظر گرفتن اتصال داخلی به PDO و اتصال به شبکه امارات

در این پروژه در تمامی حالات فوق مقدار رزرو بهینه بهره‌­برداری و درصد ذخیره چرخان و غیر چرخان، تعیین شده و نحوه توزیع آن بین نیروگاه­‌های مختلف مشخص می­‌گردد. در نهایت با توجه به این موارد یك خط مشی كلی در تعیین و مدیریت رزرو و نحوه توزیع آن به كارفرما پیشنهاد می​شود و پس از تایید، در طی پروسه یك ماهه به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار خواهد گرفت.