برقدار شدن پست 400/132/20 کیلوولت بم


پس از زلزله مهیب دی ماه 1383 در شهرستان بم و آغاز عملیات بازسازی منطقه و همچنین نیاز مبرم به برقرسانی مطمئن برای توسعه پایدار جهت تامین برق مورد نیاز صنایع مختلف رو به رشد در محدوده ارگ بم و همچنین برقرسانی به شهرك​ها و روستاهای اطراف شهرستان بم، شركت برق منطقه ای كرمان تصمیم به احداث پست 400/132/20 كیلوولت DCS بم گرفت. در راستای لزوم تسریع در برقداری و بهره​برداری این پست مقرر گردید منابع مورد نیاز این طرح از محل منابع ارزی وزارت نیرو تأمین گردد. اما متأسفانه در ادامه پروژه، محدودیت‌های اعمال شده در خصوص تجارت جهانی ایران و گشایش اعتبار اسنادی از یک سو و تعلل پیمانکار در تأمین به موقع و تزریق نقدینگی به پروژه از سوی دیگر، باعث گردید که پروژه در زمان مقرر به بهره​برداری نرسد. به گونه​ای که در برخی شرایط و با توجه به متوقف شدن پروژه در مقاطع مختلف، کارفرما و مشاور (شرکت موننکو ایران) نسبت به مدیریت و اتخاذ تصمیمات راهبردی جهت برونرفت از این تنگناها اقدام نموده که جدا نمودن بخشی از کارها از جمله تامین حفاظت و کنترل DCS، ترانسفورماتورها و .... از قرارداد پیمانکار اصلی و برگزاری مناقصه​های مربوطه در این راستا می​باشد. شایان ذكر است پست 400/132/20 کیلوولت بم در ساعت 20:15 دقیقه روز شنبه مورخ 13/06/95 برقدار گردید.