انعقاد قرارداد "انجام خدمات مهندسی و طراحی باقیمانده بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم"


شركت موننكو ایران موفق به عقد قرارداد " انجام خدمات مهندسی و طراحی باقیمانده بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم" به كارفرمایی شركت احداث و توسعه نیروگاه‌‌های سیكل تركیبی مپنا (توسعه 2 ( گردید.

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم شامل شش واحد توربین گاز از نوع V94.2 ورژن 0.3 (مدل آنسالدویی) هر یک به ظرفیت ۱۵۹ مگاوات (مجموعاً ۹۵۴ مگاوات) و سه واحد بخار هر یک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات در شرایط ایزو (ISO) می‌باشد.
در این پروژه شركت موننكو ایران موظف به ارائه خدمات مهندسی و طراحی شامل تولید و نهایی‌سازی مدارك باقیمانده طرح توسعه 3 واحد بخار به همراه مشتركات آن واقع در این نیروگاه می‌باشد.