سامان‌دهی ساختاری صنعت برق ایران


عنوان پروژه: سامان‌دهی ساختاری صنعت برق ایران
تاريخ شروع: 07/12/1389
تاريخ پايان: 07/12/1392
كارفرما: توانير


شرح خدمات:
- استخراج اقدامات انجام شده در خصوص تغييرات ساختار مديريتي صنعت برق در سال‌هاي گذشته و تشريح وضعيت فعلي حاكم بر اين صنعت
- مقايسه تطبيقي ساختار مديريت صنعت برق ايران با ساير كشورها
- تبيين رسالت و وظايف صنعت برق با توجه به سند چشم‌انداز توسعه كشور و شرايط منطقه‌اي
- پيشنهاد ساختار مناسب مديريت صنعت برق ايران
- برنامه‌ريزي گذار به ساختار پيشنهادي

اهمیت پروژه:
صنعت برق در دنیا تحت تاثیر عوامل گوناگونی چون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، توسعه رقابت و مسائل تكنولوژیكی و غیره دستخوش تغییر شده است. بدین جهت و به ‌منظور ایجاد ظرفیت مناسب در راستای تحقق اهداف كوتاه‌مدت و بلندمدت مورد نظر صنعت برق، ضروری است تا ضمن بازنگری در قوانین و مقررات و رویه‌های موجود،‌ نسبت به بازنگری و بازتعریف وظایف و كاركردهای نهادهای درگیر در صنعت برق اقدام شود. لذا هدف این پروژه، ضمن بررسی وضعیت موجود صنعت برق ایران، ارایه پیشنهاد برای تغییرات ساختاری لازم و ضروی جهت نیل به اهداف چشم‌انداز صنعت برق می‌باشد. راهنمای عملی جهت رسیدن به این اهداف علاوه بر منابع و مأخذ موجود، اسناد بالادستی مانند قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، قانون سیاست‌های كلی اصل 44، قانون برنامه پنجم، سند چشم‌انداز صنعت برق ایران و اسنادی از این دست بوده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به‌منظور پیش‌برد هرچه ‌بهتر پروژه، از دانش شفاهی خبرگان و فعالان صنعت برق نیز استفاده شده است كه طی مصاحبه‌های به‌عمل آمده با این افراد، تلاشی در جهت نگارش و مكتوب نمودن این دانش نیز انجام شده است.