انجام مطالعات و طراحی مرحله دوم {به انضمام بازنگری و تكمیل طراحی مرحله اوّل} ایستگاههای 14 پروژه خط 2 قطار شهری تبریز


عنوان پروژه: انجام مطالعات و طراحی مرحله دوم {به انضمام بازنگری و تكمیل طراحی مرحله اوّل} ایستگاههای 14 پروژه خط 2 قطار شهری تبریز
تاریخ شروع: 1395
تاریخ پایان: 1396
وضعیت پروژه: در دست انجام كارفرما: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) گروه تخصصی قائم - مهندسین مشاور ایمن سازان
كارفرمای اصلی: سازمان قطار شهری تبریز و حومه
مكان: شهر تبریز

شرح خدمات:
خدمات مهندسي در زمينه مطالعات طراحي سازه،‌ معماري، تاسيسات برقي و مكانيكي ايستگاه شامل:
- تهيه نقشه هاي سازه نگهبان هسته مركزي و سازه هاي جانبي ايستگاه به همراه گزارش تحليل و طراحي مربوطه
- تهيه نقشه هاي قالب بندي هسته مركزي و سازه هاي جانبي ايستگاه به همراه گزارش تحليل و طراحي مربوطه
- تهيه نقشه هاي آرماتورگذاري هسته مركزي و سازه هاي جانبي ايستگاه به همراه گزارش تحليل و طراحي مربوطه
- تهيه دفترچه متره و برآورد ساختماني ايستگاه
- تهيه نقشه هاي معماري هسته مركزي و سازه هاي جانبي ايستگاه
- تهيه نقشه هاي معماري احجام سطح خيابان ايستگاه
- تهيه نقشه هاي معماري طبقات زيرين سطح زمين شامل سالن هاي فروش بليت،‌ سكو، زير سكو و ...
- تهيه نقشه هاي دروازه هاي ورودي و كيوسك هاي هواكش و پله خروج اضطراري (پلان ها،‌ نماها، تقاطع و ...)
- تهيه جدول نازك كاري فضاهاي داخلي ايستگاه
- تهيه طرح سه بعدي داخلي ايستگاه
- برآورد ميزان برق عادي و اضطراري پروژه و چگونگي تامين آن در بخش هاي مختلف ايستگاه
- انتخاب سيستم اتصال زمين مناسب براي ايستگاه
- تهيه نقشه جانمايي مربوط به تاسيسات الكتريكي و مكانيكي ايستگاه
- تهيه طرح جمع آوري پساب و فاضلاب كليه فضاها
- تهيه طرح آتش نشاني كليه فضاها
- تهيه طرح آبرساني به كليه فضاها
- تهيه طرح تهويه مطبوع فضاهاي مختلف
- تهيه گزارش مربوط به مشخصات فني تاسيسات الكتريكي و مكانيكي ايستگاه
- تهيه دفترچه محاسبات در بخش هاي مختلف تاسيسات الكتريكي و مكانيكي ايستگاه
- تهيه دفترچه متره و برآورد كليه تاسيسات الكتريكي و مكانيكي ايستگاه


اهمیت پروژه:
با توجه به رشد روزافزون سفرهای درون شهری در تبریز و ضرورت استفاده از سامانه حمل و نقل ریلی در راستای کاهش مشکلات ترافیکی، مطالعات خطوط قطارشهری تبریز از سال 79 شروع و شبکه قطارشهری تبریز شامل 4 مسیر (جمعاً 70 کیلومتر و63 ایستگاه) طراحی گردید. در این راستا عملیات اجرایی خط 2 به صورت قرارداد طرح و ساخت مورخ 23/12/90 از طرف سازمان قطار شهری تبریز (به عنوان كارفرما) به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) (به عنوان پیمانكار طرح و ساخت) ابلاغ گردید و شركت مهندسین مشاور ایمن سازان به عنوان مشاور پروژه انتخاب گردید كه بخش طراحی ساختمانی ایستگاههای 14 فاز 2 از سوی شركت ایمن سازان به این مهندسین واگذار گردید كه با پیشنهاد این مهندسین مشاور به جهت كاهش مشكلات ترافیكی، عدم مسدود نمودن خیابان و پرهیز از هزینه گزاف جابجایی تاسیسات شهری و استملاك های مورد نیاز و همچنین عدم ایجاد مزاحمت برای رفت و آمد مردم روش احداث ایستگاه از ترانشه باز به زیرزمینی تغییر یافت.